< Բանջարաբույծ գյուղացիական տնտեսություններին
14.08.2015 Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» II Ծրագիր Արժեշղթաների Զարգացման մրցույթ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից իրականացվում է «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» II Ծրագիրը, որի բաղադրիչներից է «Արժեշղթաների զարգացումը» (ԱՇԶ): Արժեշղթաների զարգացմանն ուղղված ենթածրագրերը իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում: Ենթածրագրերի ընտրությունը կատարվում է մրցույթային կարգով՝ համաձայն գործող ընթացակարգի: ԱՇԶ Բաղադրիչի նպատակը. ԱՇԶ բաղադրիչի հիմնական նպատակն է` աջակցություն ցուցաբերել կաթի, մրգի, բանջարեղենի, բարձրարժեք հատապտղի և մեղրի ոլորտների արտադրողներին, վերամշակողներին և արժեշղթայի այլ մասնակիցներին արտադրանքի որակական ցուցանիշների, ներքին շուկայի պահանջարկի, սննդամթերքի անվտանգության պահանջների բարելավման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական մթերքի արտահանման ծավալների ավելացման հարցերում: Իրավասու հայտատուներ Բաղադրիչի շրջանակներում նախատեսվում է նպատակային ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան և պատշաճ ձևով գրանցված գյուղատնտեսության ոլորտում տնտեսվարող սուբյեկտներին, այդ թվում՝ անհատ ձեռնարկատերերին, արտադրական և սպառողական կոոպերատիվներին, գյուղատնտեսական մթերքի և սննդի վերամշակման ձեռնարկություններին (բացառությամբ հասարակական կազմակերպությունների և հիմնադրամների), որոնք ներգրավված են ընտրված արժեշղթաների մեջ և բավարարում են ծրագրի համապատասխանության և ընտրության չափանիշներին: Իրավասու հայտատուներից (վերամշակող ձեռնարկություններ և այլն) առաջնահերթություն կստանան այն հայտատուները, որոնք ենթածրագրերի իրականացման ընթացքում լայնածավալ համագործակցություն (պայմանագրային հիմունքներով) կնախատեսեն մեծ թվով ֆերմերային տնտեսությունների հետ: Նպատակային ֆինանսավորման ուղղությունները. ԱՇԶ Բաղադրիչի շրջանակներում շահառուներին հատկացվող նպատակային ֆինանսավորման գումարները կարող են օգտագործվել ստորև նշված ծախսերի լրիվ, կամ մասնակի ֆինանսավորման նպատակով. 1. Նոր սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր, այդ թվում՝ արտադրության, հետբերքահավաքային մշակման, պահեստավորման, պահպանման, լաբորատոր, վերամշակման, փաթեթավորման, տեսակավորման, որակի վերահսկողության, և այլն, 2. Տեխնոլոգիական վերազինման նպատակով սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր, 3. Սննդի անվտանգության կառավարման համակարգերի ներդման և սերտիֆիկացման ծառայությունների (միջազգային կազմակերպությունների կողմից) ձեռքբերման ծախսեր ( HACCP, ISO, օրգանական արտադրության, պատշաճ արտադրական գործունեության և այլ հարակից տեխնիկական աջակցություն): 4. Շուկայավարման և բրենդինգի ծառայությունների (ներառյալ՝ առևտրային նշանի, արտադրանքի արտաքին տեսքի մշակման, փաթեթավորման և այլն) ձեռքբերման ծախսեր: 5. Բոլոր տեսակի բարձրարժեք մրգերի և հատապտուղների նոր սորտերի տնկիների ձեռքբերման ծախսեր: 6. Տեխնիկական աջակցության, մասնագիտական տեխնիկական և շուկայավարման (հատկապես արտադրանքի արտահանման խթանման վերաբերյալ) խորհրդատվության ձեռքբերման ծախսեր: ԱՇԶ բաղադրիչի շրջանակներում չէն կարող ֆինանսավորվելՙ  նախքան Նպատակային ֆինանսավորման (դրամաշնորհային) համաձայնագրի կնքումը կատարված որևէ ձեռքբերման ծախսեր  բնապահպանական առումով վտանգավոր և շրջակա միջավայրի վրա անվերականգնելի բացասական ազդեցություն ունեցող ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր,  բացասական սոցիալական ազդեցության ունեցող, կամ տարաբնակեցման ռիսկեր պարունակող ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր,  շինությունների և հողատարածքների ձեռքբերման և վարձակալության ծախսեր:  շինարարական աշխատանքների իրականացման ծախսեր: Եթե անհրաժեշտ է իրականացնել վերանորոգման որոշակի աշխատանքներ, կապված սննդի անվտանգության համակարգերի ներդրման հետ, ապա դրանք կարող են ֆինանսավորվել շահառուների կողմից կատարվող ենթածրագրի համաֆինանսավորման միջոցներով,  հումքի և շրջանառու միջոցների ձեռքբերման ծախսեր,  աշխատանքի վարձատրության և փոխհատուցման ծախսեր ,  հարկերը և այլ բյուջետային վճարումները  սարքավորումների վերանորոգման ծախսեր,  կոմբայնների ձեռքբերման ծախսեր: Ներկայացվող պահանջներ Հայտատուի կողմից ներկայացվող Հայտ-դիմումները և Բիզնես-հայտերը պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին.  Առաջարկվող ենթածրագրի տևողությունը չպետք է գերազանցի 24 (քսանչորս) ամիսը,  Ենթածրագրի նպատակային ֆինանսավորման գումարը պետք է լինի նվազագույնը 8,000 ԱՄՆ դոլար, իսկ առավելագույնը՝ 50,000 ԱՄՆ դոլար,  ԱՇԶ Բաղադրիչի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել ենթածրագրերի համաֆինանսավորում շահառուի կողմից` ենթածրագրի իրականացման բյուջեի առնվազն 50%-ի չափով :  Շահառուների կողմից ենթածրագրերը պետք է համաֆինանսավորվեն ֆինանսական միջոցներով. ոչ ֆինանսական ակտիվների (հող, անշարժ և շարժական գույք, սարքավորումներ, աշխատանք և այլն) ներդրումը ԱՇԶ Բաղադրիչի կողմից չի համարվում համաֆինանսավորում: Համաֆինանսավորում է համարվում շահառուի կողմից իրականացվող բացառապես ֆինանսական ներդրումը:  Հայտատուն չի կարող մեկ անգամից ավել ստանալ ենթածրագրերի նպատակային ֆինանսավորում:  Ենթածրագրերի նպատակային ֆինանսավորում չի հատկացվում այն հայտատուներին, որոնք նախկինում անհաջողության են մատնել, կամ ձախողել են որևէ ծրագիր: Հայտ-Դիմումների ընդունում Շահագրգիռ հավակնորդները (դիմորդները) իրենց կողմից պատրաստված Հայտ-Դիմումները և պահանջվող փաստաթղթերը պետք է ներկայացնեն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակ» ՊՀ-ի ԱՇԶ քարտուղարություն (ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտաս 54 բ.) մինչև 31.08.2015թ. ժամը 18:00 : Հայտ-Դիմումները պատրաստում և ներկայացնում են հավակնորդ սննդի արժեշղթայի մասնակիցները՝ իրենց ղեկավարի ստորագրությամբ: Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված Հայտ-Դիմումները ենթակա չեն ընդունման ԱՇԶ քարտուղարության կողմից: Էլեկտրոնային փոստով և ֆաքսով ուղարկված Հայտ-Դիմումներն ենթակա չեն ընդունման: Ծանուցում Ինչպես ընտրված, այնպես էլ մերժված հայտատուները կտեղեկացվեն գրավոր: Մերժված հայտատուներին կվերադարձվեն իրենց կողմից ներկայացված փաստաթղթերի բնօրինակները: ԱՇԶ Բաղադրիչի գործունեության և հայտերի պատրաստման կանոնակարգերին մանրամասն ծանոթացնելու նպատակով ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակ» ՊՀ-ի ԱՇԶ քարտուղարության աշխատակազմը պոտենցիալ հավակնորդների համար կկազմակերպի աշխատաժողով` կաթի, մրգի, բանջարեղենի, բարձրարժեք հատապտղի և մեղրի ոլորտների արտադրողների, վերամշակողների և արժեշղթայի այլ մասնակիցների համար, 27.08.2015թ., ժամը 12:00 հասցե ՀՀ ք. Երևան, Արգիշտիի փող.7 շենք «Մոսկովյան մշակութագործարարական կենտրոն «Դոմ Մոսկվի» Երևանում»: Փաստաղթղերի ներկայացման վերաբերյալ տեղեկություններ. Հայտ-Դիմումների պաշտոնական ձևանմուշների լրացման հետ կապված այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ կարող եք անվճար ստանալ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակ» ՊՀ-ից Էլեկտրոնային փոստ - info@arspiu.com Համացանցի կայքէջ - www.arspiu.com, Հեռախոս 29-73-01; 29-73-02; 29-73-03To top