< Ինչ գիտենք գետնախնձորի մասին
07.07.2014 Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

ԱՀԱԶԱՆԳ

<<ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԳԱՄԿ>> ՓԲԸ-ն մարզի խաղողագործական, գյուղացիական և ֆերմերային տնտեսություններին առաջարկում է առաջիկա շաբաթվա ընթացքում անհապաղ կազմակերպել խաղողի ողկուզակերերի 2-րդ սերնդի դեմ պայքարի միջոցառումներ: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել հետևյալ պրեպարատներից որևէ մեկը` 1. Դեցիս-2,5 % ԽԷ - 0,6 լ/հա 2. Կալիպսո 48% ԽԿ - 0,25 լ/հա 3. Սումի ալֆա - 0,25 լ/հա 4. ֆյուրի - 0,2 լ/հա   ԳԱՄԿ-ը նաև խորհուրդ է տալիս խաղողի Միլդիու/չոռ/ և Օիդիում/սև/ հիվանդությունների դեմ միաժամանակյա համատեղ պայքար կազմակերպելու նպատակով վերը նշված պրեպարատները համատեղել հիվանդությունների դեմ օգտագործվող պրեպարատներից որևէ մեկի հետ/բացառությամբ բորդոյան հեղուկի/:     Èñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ»É §²ñÙ³íÇñÇ ¶²ØΦ ö´À-ÇÝ`   377760, ²ñÙ³íÇñ, ²µáíÛ³Ý 71, Ñ»é. (0237) 2-26-09 (ý³ùë), 2-05-42 055-05-12-21 www.armavir.agro.am, E-mail armavir-gamk@inbox.ruTo top