< ԲԱՆՋԱՐԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԸ ՓԱԿ ԳՐՈՒՆՏԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
29.03.2012 Կատեգորիա ՀԱՅՖԵՐՄԵՐ Ամսաթերթ (Արմավիրի ԳԱՄԿ)

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐՈՒՄՓակ գրունտում բանջարանոցային մշակաբույսերից բարձր բերք ստանալու գործում կարրևոր  նշանակություն ունի նախապատրաստական աշխատանքների ճիշտ և ժամանակին կատարումը:
Մինչ վեգետացիայի սկսվելը, պետք է ավարտված լինեն ջերմատնային բոլոր տիպի կառույցների  վերանորոգման և գրունտի ախտահանման աշխատանքները` նախապատրաստվեն գրունտը, սերմերը, պարարտանյութը և թունաքիմիկատները:: Հատկապես ձմռանը կարևոր նշանակություն ունի ապակիների մաքրությունը: Ոչ մաքուր ապակիներն ավելի քան  40-50 տոկոսով նվազեցնում են լույսի պայծառությունը, որը բացասաբար է ազդում բույսի աճման և զարգացման վրա, իջեցնում հիվանդությունների նկատմամբ բույսերի դիմադրողականությունը, բերքատվությունը և որակական ցուցանիշները: Այդ պատճառով էլ ջերմատների ապակիները հարկավոր է պարբերաբար լվանալ թե ներսի, թե դրսի կողմից: Ջերմատան ապակիների լվացումից հետո անհրաժեշտ է փակելլ դռների և պատուհանների վրա եղած բոլոր անցքերը, փոխել ջարդված ապակիները:

Հողախառնուրդի պատրաստումը:
Ծածկված  գրունտի պայմաններում կարևոր նշանակություն ունի մշակաբույսերի  սննդային ռեժիմի  կարգավորումը: Հատկապես ուշադրություն պետք է դարձնել  ջերմատնային գրունտի  հողախառնուրդների  ընտրության և օգտագործման վրա, այն հաշվով, որպեսզի բույսերն ապահովվեն սննդով, բարենպաստ պայմաններ ստեղծվեն դրանց արմատային համակարգի բնականոն աճի ու զարգացման համար:
Ջերմատներում բույսերն աճում են նախապես պատրաստված հողախառնուրդում, որը պետք է ունենա համապատասխան ֆիզիկոքիմիական  կազմ, օժտված լինի բարձր կլանողականությամբ, օդաթափանցիկությամբ, խոնավունակությամբ, միևնույն ժամանակ պարունակի բույսերի համար բավարար քանակությամբ մատչելի սննդանյութեր:
    Հողախառնուրդը  աննպատակ, ինչպես նաև երկար տարիների օգտագործման հետևանքով կորցնում է արժեքավոր բոլոր հատկությունները: Ահա թե ինչու հողն անհրաժեշտ է ամեն տարի թարմացնել:
    Ջերմատան հողախառնուրդը պատրաստվում է հետևյալ բաղադրամասերից` հող, տորֆ և ավազ: Քանակական հարաբերությունները պայմանական են և  կախված են տեղի պայմաններից, տնտեսության հնարավորություններից, մշակաբույսի առանձնահատկություններից:
    Պարզվել է, որ բարձր ֆիզիկոքիմիական հատկություններով օժտված հողախառնուրդ պատրաստելու համար հարկավոր է վերցնել 50 տոկոս տորֆ, 30 տոկոս ճմահող,  20 տոկոս բուսահող և 1 մ3 զանգվածին ավելացնել 3-10 մմ մեծության` 0.4 մ3 հրաբխային խարամ կամ պերլիտ: Վերջիններս բարձրացնում են հողախառնուրդի օդաթափանցիկությունը և կլանողականությունը, երկարացնում ջերմատնային գրունտի օգտագործման ժամանակահատվածը: Տորֆը նույնպես ունի մեծ կլանողական հատկություն, ուստի պարարտանյութերի մեծ չափաքանակների ներմուծման ժամանակ հողային լուծույթի խտության  բարձրացման վտանգ չի  առաջացնում:
    Ջերմատնային հողախառնուրդի պատրաստման ժամանակ բաղադրամասերի ճիշտ ընտրությունը, ջրաթափանց ենթահողային շերտի առկայությունը, մշակվող մշակաբույսերի սնման համակարգի ճիշտ օգտագործումը, գրունտի պարբերաբար թարմացումը հնարավորություն են տալիս երկարացնել  հողախառնուրդի օգտագործման ժամանակաշրջանը:

Գրունտի ախտահանումը
Բանջարանոցային մշակաբույսերի երկարատև  վեգետացիոն շրջանը, օդի բարձր ջերմությունն ու խոնավությունը նպաստում են սնկային, բակտերիալ և վիրուսային հիվանդությունների հարուցիչների, ինչպես նաև վտանգավոր  վնասատուի` գալլային  նեմատոդի զանգվածային զարգացմանը:
Ջերմատնային  պայմաններում մշակվող բույսերը հիվանդություններից և վնասատուներից զերծ պահելու և բերքատվությունը բարձրացնելու համար նախքան ցանքի և սածիլման աշխատանքներն սկսելը, կարևոր և անհրաժեշտ պայմաններից է ախտահանման աշխատանքների կիրառումը:
          Նախքան գրունտի աշխատանքների ձեռնարկումը, անհրաժեշտ է ախտահանել ամբողջ ջերմատան տարածքը և շրջակայքը:
         Նախ` անհրաժեշտ է ջերմատնից հեռացնել բուսական մնացորդները, հողը վարել երկարանիվ տրակտորով, որին կցված է կուլտիվատոր կամ հողը լավ փորել և փխրեցնել ( վարի խորությունը պպետք է հասնի 30սմ): Ջերմատան պատերը, դռները, ապակիները,  ճանապարհները, գույքը, ջերմատան շրջակայքն ախտահանել 5-10% ֆորմալինի լուծույթով:
        Ոստայնատզի, ձմեռող ձվերը, լվիճները, ջերմատնային սպիտակաթևը ոչնչացնելու նպատակով սրսկել հետևյալ նյութերի լուծույթներից որևէ մեկով` ակարին ԽԷ(2գ/լ), ակտելիկ ԽԷ(500գ/լ), տալստար ԽԷ(100գ/լ):
          Ջերմատնային գույքը կարելի է ախտահանել կալիումի պերմարգանատի 5% լուծույթով: Ախտահանվող մասերը առատորեն սրսկել և լավ թրջել լուծույթով:
          Ախտահանման արդյունավետ եղանակ է համարվում նաև ջերմատների ծխեցումը ծծմբի գազով: Նախքան ծծմբի այրումը, ջերմատան պատուհաները, դռները և ճեղքերը պետք է հերմետիկ փակել: Երկու օր  պահելուց հետո տարածքը օդափոխել` մինչև հոտի լրիվ ցնդելը: Հողի ախտահանման արդյունավետ եղանակը` գոլորշով ախտահանումն է   (շոգեհարման միջոցով):
         Ախտահանման այս եղանակը կիրառելու համար հողը պետք է նախօրոք վարել, այնուհետև ծածկել ջերմադիմացկուն հատուկ` պոլիցինիլքլորիդային, կամ պոլիեթիլենային թաղանթով, որոնք ունենում են 3.6մ լայնություն և 40մ երկարություն: Թաղանթի եզրերին դնում են ավազով լցված պարկերը, իսկ գոլորշին կաթսայատներից` E-1 տիպի հատուկ խողովակներով, 2.5-3 մթն. ճնշման ազդեցության տակ մտնում է ջերմատուն: Խողովակաշարն ունի մանր անցքեր, որոնցով  հողին է տրվում այնքան ժամանակ, մինչև 30սմ խորությունում հողի ջերմաստիճանը հասնում է 85 C-ի: Այս ռեժիմը պահպանվում է մինչև 1 ժամ, իսկ ընդհանուր գործընթացը տևում է 8-9 ժամ, որը կախված է հողի կառուցվածքից, խոնավությունից, հերմետիկ փակվելուց, կաթսայատան անխափան աշխատանքից: Հողի հնարավորինս չոր լինելը նպաստում է վառելանյութի խնայմանը: Անհրաժեշտ է այս մեթոդով շոգեհարել ջերմատան ամբողջ գրունտը:
         Հողը գոլորշիով ախտահանելուց հետո պետք է ջրախեղդ անել` մաքրելու համար ավելորդ աղերից: Վերջինի տևողությունը կախված է ջրի որկից: Որքան բարձր է ջրի որակը, այնքան կարճ է ջրախեղդ անելու տևողությունը: Դրանից հետո հողի EC-ն պետք է փոքր լինի 1.5-ից:
         Այն ջերմատնային տնտեսությունները, որոնք հնարավորություն չունեն գրունտը գոլորշիով ախտահանելու, պետք է այն իրագործեն քիմիակա նյութերով կամ գոլորշի արտադրող հատուկ D-721 մեքենայով, որի արտադրողականությունը կազմում է 900կգ:
          Ախտահանիչ պատրաստուկներից արդյունավետ է վիդատը (օկսամիլ) (100գ/ք.մ): Մինչև սածիլումը կամ ցանքը, վիտադի հատիկները մեքենայի օգնությամբ ցրում են հողի մակերեսին, այնուհետև 5սմ խորությամբ մտցնում հողի մեջ, և 20 օր հետո սկսում սածիլման աշխատանքները: Պատրաստուկի մնացորդները հեռացնելու նպատակով արգելվում է այդ շրջանում տաքացնել հողը: Սածիլումից 10 օր առաջ, օգտագործված պատրաստուկների վերացման համար հողը փխրեցնում են ու ջրում: Քիմիական ախտահանման ժամանակ պետք է խստորեն պահպանել աշխատանքի անվտանգության կանոնները: Պատրաստուկների հետ աշխատող անձինք պարտադիր պետք է կրեն կոմբինիզոն կամ խալաթ, գլուխներն ու ձեռքերը ծածկեն, օգտագործեն շնչադիմակներ:
         Ոչ պակաս արդյունավետ է նաև հողի ախտահանումը սև սինթետիկ թաղանթների օգնությամբ: Այս դեպքում հողը վարվում է 30սմ խորությամբ, ջրվում և անմիջապես հերմետիկ ծածկվում սև թաղանթով` 15-20 օր, որից հետո բացում են և նորից վարում: Պետք է նշել, որ այս ախտահանումը նպատակահարմար է ամռան ամիսներին, երբ ջերմատան ջերմաստիճանը շատ բարձր է: Նման ախտահանումը նվազեցնում է մոլախոտերի սերմերի ծլման էներգիան, ինչպես նաև սնկային և վիրուսային հիվանդությունները:
         Ներկայումս փակ գրունտում մշակաբույսերի ոռոգումը և սնուցումը կատարվում են հիմնականում կաթիլային եղանակով: Ուստի, բույսերի սածիլումից առաջ, պետք է անցկացվի այդ խողովակաշարը (բույսերի շարքին համապատասխան) և փորձարկվի, որպեսզի ապահովվի դրա անխափան աշխատանքը:  To top